Algajate ainekava

Eesmärgid

Kooli inglise keele õppe eesmärk on panna õpilane huvituma inglise keelest ja  inglise keelsete maade kultuurist.
Õpetada õpilasele õiget inglise keele hääldust, intonatsiooni ja rütmi.
Õpilane omandab sõnavara õppekava temaatika piires.
Õpilane kuulab ja mõistab inglise keelset kõnet ja vestlust.
Mõistab lihtsamat argiteemalist ingliskeelset kõnet.
Tunneb ära ja mõistab õpitud sõnu ja väljendeid ning kasutab neid oma kõnes.
Saab aru korraldusest ja toimib vastavalt.
Saab aru lihtsast küsimusest ning vastab sellele õpitud sõnavara piires.
Kasutab kõnes sobivaid viisakusväljendeid.
Teab peast ingliskeelseid laule.

Õppesisu

Teemad;

 • Mina, enese tutvustamine, viisakusväljendid.
 • Mänguasjad
 • Värvid
 • Numbrid 1 -12
 • Perekond, sünnipäev
 • Puu- ja aedviljad
 • Toiduained
 • Kehaosad
 • Riided
 • Loomad
 • Talv
 • 12.Kevad
 • 13. Halloween
 • 13. Jõulud
 • 14. Sõbrapäev
 • 15. Lihavõtted

Suhtlusoskused

 • Enda tutvustamine
 • Tervitamine ja hüvastijätt
 • Palumine ja tänamine
 • Millegi ulatamine ja vastuvõtmine
 • Ettepaneku tegemine ühiseks tegevuseks
 • Meeldimise ja mittemeeldimise väljendid
 • Õnnitlemine, soovide soovimine jõuludeks, uueks aastaks, sõbrapäevaks

Grammatika

 • Enda tutvustamine „ I am ( nimi)“
 • Asesõnad I, you, we
 • Omadussõnad suur/väike, paks/ kõhn, ilus/inetu
 • Küsimuste moodustamine „ What…“, „How old  ……“
 • Küsimustele vastamine My name is……, IT`s a……
 • Tegusõnade vormsitik lihtolevik ( I, you , he, it vormid), kestev olevik ( küsiv ja käskiv kõneviis)
 • Laused I like…., I love….
 • Nimisõnad
 • Tegusõnad
 • Tema on ( he is, she is) poiss ja tüdruk, naissugu, meessugu