Õppekava

1. Üldosa

Võõrkeelte valdamine on saanud tänapäeval inimese loomulikuks oskuseks. Inglise keele kõnelemise oskus on aastatega muutunud suhtluse- ja ärikeele tähtsamaks osaks kogu maailmas. Inglise keelel on tähtis roll Euroopa Liidu küsimustes kaasarääkimisel, samuti eestlaste ametialaste oskuste kasutamisel välisriikides. Inglise keele valdamine annab võimaluse võtta osa ja kaasa rääkida välismaailmas toimuvaga. Laste keeleõpe annab aluse hilisemale keeleoskusele, laste keeleõppega saab tekitada lastes huvi võõra keele ja välismaailmas toimuva vastu. Inglise keel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu üks inglise keele õppe olulisemaid ülesandeid on äratada õpilastes huvi teiste keelte ja kultuuride vastu ning tekitada võõrkeele õppeks motivatsiooni. Inglise keele õppimisel saadud õpioskused on aluseks järgmiste võõrkeelte omandamisel. Teise keele omandamise uurimistulemused näitavad, et kõige viljakam keeleõppeperiood inimese elus on 5.-10. eluaastani, kuna selles eas omandab laps teise keele kiiremini, õigema häälduse ja paremate tulemustega.

2. Õppetegevuse eesmärgid

Let`s speak English erahuvikooli põhiülesandeks on koolitada 4 – 7 aastaseid lapsi, pakkudes neile võimaluse omanda  teadmisi inglise keele kõnelemisel läbi laulu- ja mängulise tegevuse. Huvikool ei alahinda grammatikalise täpsuse omandamist aga see ei toimu rutiinsete tegevuste näol. Põhirühk on keele omandamisel läbi mängulise, laululise  ja nauditava tegevuse. Let´s speak English erahuvikooli põhimõtteks on kasvatada last, kes on tubli Eesti ühiskonnas ja avatud Euroopale ja maailmale, laps austab oma peret, kodumaad ja rahvast ning peab lugu oma ja teiste rahvaste kultuurist.
Õppeprogramm pakub lapsele võimaluse omandada inglise keel nagu  teine emakeel läbi õige häälduse, sõnavara ja grammatika.
Õpilase teadmiste hindamisel inglise keele õpetamise algetapil kujundab õpetaja õpilaste õpimotivatsiooni ning hindab ainult positiivseid õpitulemusi.
Ring tutvustab lastele inglise keelt ja kultuuri, avardab silmaringi ning julgustab võõrkeelte õppimist
Kõik õpetatav on seatud toredatesse lauludesse, mille meloodiad soodustavad ingliskeelsete sõnade õppimist
Tundides läbiviidavad laulud, rollimängud ning dialoogid tõstavad laste enesekindlust ja parandavad väljendusoskust
Tänu õppematerjalidele on lapsevanematel  hea ülevaade tundides toimuvast ja soovi korral saavad nad tunnis saadud teadmisi üheskoos korrata
Kirjalik tegevus parandab käelisi oskusi
Õppematerjalid lähtuvad laste oskustest. Kesksel kohal on suhtlemise – ja õppimisrõõm.
Igas tunnis saab õpilane töölehe nädala sõnavara, laulude või luuletustega. Õpilane kannab tunnis kaasas huvikooli poolt antud mappi kuhu käivad sisse töölehed.
Kooli õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks ning koosneb 35 õppenädalast.
Inglise keele õppekava kestvus on 35 nädalat.
Õppetöö toimub septembrikuust  maikuu lõpuni.
Õpe toimub tunniplaani alusel 35 – minutiliste rühmatundidena.

Avalduse õpilase õppima asumiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja, võttes sellega vastutuse õpilase kooliväliselt õppimiseks vajalike tingimuste loomise ja õppetasu õigeaegse tasumise eest.

3. Õppekava põhimõtted

Õppekava üldosa ja ainekavade koostamisel on järgitud põhimõtteid mis järgivad eelpool loetletud  hariduse üldeesmärke, demokraatlikke ja õigusriigile omaseid suundumusi. Väikestele lastele mõeldud kursustel on temaatiline rõhuasetus kodu/mina/ meie/ perekond/suhted ümbritsevaga. Õppetöö kavandamisel arvestatakse laste eripära, nende kogemusi, huvisid, võimeid ja väärtushinnanguid.